1. Mục tiêu

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nghề nghiệp, phát triển thành trường cao đẳng chất lượng cao, tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4 và tiếp cận trình độ quốc tế đối với các nghề trọng điểm, chuyển giao; là cơ sở có uy tín trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, có hệ thống quản lý tốt, có năng lực tự chủ và hoạt động hiệu quả.

2. Sứ mệnh

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đa ngành các trình độ Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp; tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ; phục vụ phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội.

3. Tầm nhìn

Trường phát triển theo định hướng đào tạo gắn liền với doanh nghiệp, với thực tiễn; Phấn đấu đến 2025, trở thành Trường trọng điểm quốc gia, tiếp cận trình độ khu vực và trình độ quốc tế với 06 nghề; Đến 2030 mở rộng thêm 02 nghề trọng điểm chất lượng cao; có quan hệ rộng rãi, đa phương, đủ sức cạnh tranh, hợp tác bình đẳng với các trường trong nước, khu vực và quốc tế. 

4. Giá trị cốt lõi

Chất lượng - Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Phát triển bền vững