Năm 2003, Trường được thành lập theo Quyết định số 4603/ QĐ-BNN-TCCB về việc sáp nhập 3 Trường thành Trường dạy nghệ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trung Bộ:

- Năm 1974, thành lập Trường Công nhân Cơ khí Nông nghiệp 4 Trung ương;

- Năm 1976, thành lập Trường Dạy nghề Xây dựng, thành lập năm 1976;

- Năm 1977, thành lập Trường Công nhân Kỹ thuật Lâm nghiệp Trung ương II.

Năm 2007, Trường được đổi thành Trường Cao đẳng nghề Cơ Điện- Xây dựng và Nông Lâm Trung bộ theo Quyết định số 264/QĐ-LĐTBXH ngày 15/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Nay là Trường Cao đẳng Cơ Điện - Xây dựng và Nông Lâm Trung bộ.

Theo Quyết định 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Trường được chọn là một trong 45 trường được đầu tư để trở thành trường dạy nghề chất lượng cao đến năm 2020. Tại Quyết định 1874/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt qui hoạch tổng thể kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, trong đó xác định Trường là một trong những trường được đầu tư thành trường chất lượng cao của khu vực miền Trung. Tại Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt mang lưới cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, Trường là một trong số 4 trường cao đẳng được quy hoạch phát triển đến năm 2030.