1. Giới thiệu chung

Phòng Công tác HSSV

Địa chỉ: Tầng 01, Nhà Hiệu Bộ, Cơ sở 1, KV8 - P. Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn

Năm thành lập: 2002

2. Cơ cấu tổ chức

TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Nguyễn Song Hữu

Email: songhuu@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile: 0989158548

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Hàng Văn Thiện

Email: hangvanthien@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile: 0383351029

 

 Nhân viên

Nguyễn Minh Luyện This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0935496625
Hoàng Quốc Phương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0974794388
Nguyễn Hữu Vinh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0904492117
Lê Thị Hà Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0987587564

 

 3. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ chính sách đối với HSSV; thực hiện quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục, rèn luyện HSSV.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Quản lý, sử dụng, đánh giá VC, NLĐ thuộc quyền quản lý; quản lý sử dụng tài sản, trang thiết bị được giao theo Quy chế quản lý tài sản đơn vị;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện công tác quản lý, giáo dục HSSV;

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng giải quyết chế độ, chính sách đối với HSSV;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động ngoại khóa nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; tuyên truyền, phòng chống tệ nạn xã hội trong HSSV, y tế học đường; giáo dục nhân cách và phẩm chất công dân hiện đại cho HSSV. Trực và bảo đảm an ninh khu nội trú;

- Phối hợp với khoa chuyên môn quản lý hoạt động các lớp HSSV; công tác giáo viên chủ nhiệm; thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật HSSV;

- Phối hợp Phòng Tổ chức hành chính- Quản trị tổ chức thực hiện kế hoạch công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, tạo dựng cảnh quan trong khu vực nội trú và khuôn viên Trường;

- Chủ trì và phối hợp với các khoa tổng hợp kết quả rèn luyện đạo đức của HSSV hàng tháng, học kỳ, năm học và khóa học;

- Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phục vụ thư báo và các hoạt động dịch vụ khác cho người học;

- Chủ trì thực hiện theo dõi, tổng hợp số liệu tình hình HSSV có việc làm sau tốt nghiệp hàng năm; “điều tra theo dấu vết HSSV” sau tốt nghiệp.

- Tổng hợp, báo cáo, thống kê số liệu liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng theo yêu cầu của Hiệu trưởng;

- Chịu trách nhiệm tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động hội họp, hội thảo liên quan đến công tác HSSV;

- Trưởng phòng Công tác HSSV được Hiệu trưởng ủy quyền ký các loại giấy tờ, văn bản sau: Ký xác nhận các giấy tờ liên quan đến hồ sơ HSSV đang học tập tại Trường; ký xác nhận kết quả rèn luyện, phiếu liên lạc của HSSV;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

5. Thành tích đạt được

- Tập thể Lao động tiên tiến các năm từ 2008 đến 2017.

- Công đoàn nông nghiệp và PTNT tặng Bằng khen với thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2011 - 2012.