1. Thông tin chung

Tên phòng: Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Địa chỉ: Tầng 02, Nhà Hiệu Bộ, Cơ sở 1, KV8 - P. Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn

Năm thành lập: 1974

2. Cơ cấu tổ chức

Trưởng phòng

Ths. Lê Thị Thúy Hằng

Email: lehangdt@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile: 0975055948

Phó Trưởng Phòng

Ths. Nguyễn Thanh Bình

Email: thanhbinh@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile: 0903534903

Phó Trưởng Phòng

Ts. Phạm Thị Thảo

Email: ptthao@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile: 0982481894

 

Nhân Viên

Nguyễn Tấn Bình This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0935039334
Nguyễn Đình Vĩnh Hảo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0982670579
Bùi Thái Việt Hoàng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 337797968
Nguyễn Thị Nhớ ntnho@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0905433726
Ngô Thị Hồng Tân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0988801740
Nguyễn Thị Liêm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0357888335

 

3. Chức năng

Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức, quản lý các hoạt động đào tạo; phát triển ngành nghề đào tạo, chương trình đào tạo; thực hiện đa dạng hóa các loại hình, phương thức đào tạo đáp ứng nhu cầu người học; hoạt động hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực đào tạo.

4. Nhiệm vụ

1- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện tuyển sinh hàng năm theo quy định của Nhà nước và Qui chế tuyển sinh của Trường; Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện việc đăng ký hoạt động dạy nghề theo qui định của Pháp luật; Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo cho từng khóa học, năm học, học kỳ của tất cả các loại hình đào tạo đảm bảo nội dung chương trình đào tạo, phương thức đào tạo;

2- Quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách, biểu mẫu, số liệu quá trình đào tạo và tổ chức cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận tốt nghiệp theo qui định của Pháp luật;

3- Phối hợp với các Khoa chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo viên cho từng học kỳ, năm học; Tổng hợp, quản lý kết quả học tập của các lớp theo học kỳ, năm học, khóa học của tất cả các nghề trường đào tạo;

4- Chủ trì lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động, hội thảo nhằm đổi mới nội dung, phương thức đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo; Chủ trì lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phát triển ngành nghề đào tạo; xây dựng phát triển chương trình đào tạo; biên soạn giáo trình, bài giảng học liệu, phục vụ đào tạo;

5- Lập kế hoạch và tổ chức các hội thi học sinh giỏi, thi GVDG, thi thiết bị dạy nghề của Trường và cấp trên tổ chức; thi tốt nghiệp; các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ khác liên quan đến đào tạo;

6- Tổ chức triển khai và tổng hợp kế hoạch trang bị cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: Phương tiện, thiết bị giảng dạy, mô hình học cụ, vật tư, thiết bị thực tập, phòng học lý thuyết, phòng học chuyên môn, phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo;

7- Tổng hợp và đề xuất thanh toán các chế độ giảng dạy cho giảng viên, giáo viên; Phối hợp với các khoa chuyên môn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đi thực tế tại doanh nghiệp, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho giảng viên, giáo viên;

8- Thực hiện công tác quản lý phục vụ thư viện;

9- Lập kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo; tổng hợp, báo cáo, thống kê số liệu về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về đào tạo theo yêu cầu của Hiệu trưởng;

10- Phối hợp với các khoa, tổ chuyên môn lập kế hoạch, triển khai các hoạt động dịch vụ đào tạo, chuyển giao công nghệ phù hợp với năng lực của đơn vị và theo quy định của Pháp luật;

11- Chịu trách nhiệm tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động hội họp, hội thảo liên quan đến thực hiện chức năng nhiệm vụ của Phòng; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

5. Thành tích đạt được

- Nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể LĐTT, XS.

- Năm học 2007 - 2008 và 2012 - 2013 được Bộ trưởng Bộ NN & PTNT tặng Bằng khen.