Thứ (ngày/tháng) Buổi Nội dung Thành phần Địa điểm Người chịu trách nhiệm/ chỉ đạo
Thứ 2 (03/01) Sáng Nghỉ bù Tết Dương lịch
Chiều
Thứ 3 (04/01) Sáng 8h30: Họp tổng kết hoạt động Trung tâm Đào tạo và SHLX năm 2021 BGH; Ban Giám sát và BGĐ Trung tâm ĐT&SHLX; Trưởng  các phòng: TCHC, KHTC. Phòng họp tầng 2, CS1 Hiệu trưởng
Chiều        
Thứ 4 (05/01) Sáng        
Chiều 14h00: Họp cán bộ chủ chốt chuẩn bị cho Hội nghị CBVC Bí thư Đảng uỷ; Chủ tịch HĐT; BGH; Chủ tịch Công đoàn; BT Đoàn TN; Trưởng các Phòng, Khoa, TT Trực tuyến Hiệu trưởng
Thứ 5  (06/01) Sáng Họp tại Quy Nhơn Hiệu trưởng Quy Nhơn  
Chiều        
Thứ 6 (07/01) Sáng Hiệu trưởng kiểm tra các cơ sở Hiệu trưởng CS2, CS3  
       
Chiều        
Thứ 7 (08/01) Sáng        
Chiều        
Chủ nhật (09/01) Sáng        
Chiều        
Ghi chú