1. Thông tin chung

Tên: Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ

Tên tiếng anh: College Electro-mechanics, Construction and Agro-forestry of Central Vietnam

Viết tắt: CECAC

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Địa chỉ:

Trụ sở chính : Khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

Cơ sở 2:  xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định;

Cơ sở 3:  xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Điện thoại: (0256)3510.669

Fax: (0256)3510.128

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: cdtb.edu.vn

Thanh lập: 1974

Hợp nhất 3 trường thành Trường dạy nghề NN&PTNT Trung Bộ: 2003

Nâng cấp thành Trường Cao đẳng Nghề Cơ điện - Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ: 2007

Đổi tên thành Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ: 2017

 

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Chức năng

- Tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp được cấp; Tổ chức đào tạo thường xuyên theo quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu khoa học; ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

- Thực hiện các hoạt động dịch vụ, sản xuất, kinh doanh; tư vấn đào tạo, tư vấn việc làm theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện hợp tác quốc tế; liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển Trường. Tổ chức thực hiện sau khi đã được phê duyệt.

2. Tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp được cấp.

3. Tổ chức đào tạo thường xuyên theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình đào tạo theo quy định của pháp luật.

5. Tuyển sinh, quản lý người học; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học; bảo đảm môi trường sư phạm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp; phối hợp với gia đình người học, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

6. Thực hiện kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định của pháp luật.

7. Nghiên cứu khoa học; ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

8. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, sản xuất, kinh doanh; tư vấn đào tạo, tư vấn việc làm theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện hợp tác quốc tế; liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự giám sát, thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

11. Tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức, giảng viên và người lao động; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các nguồn lực khác của Trường theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng và quy định của pháp luật.