1. Mục tiêu

Xây dựng thành công Trường Cao đẳng chất lượng cao của khu vực miền trung (theo Quyết định 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2020 và Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt mang lưới cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn 2030)

2. Sứ mệnh

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đa ngành các trình độ Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp; tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ; phục vụ phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội.

3. Tầm nhìn

Trường phát triển theo định hướng đào tạo gắn liền với doanh nghiệp, với thực tiễn; Phấn đấu đến 2025, trở thành Trường trọng điểm quốc gia, tiếp cận trình độ khu vực và trình độ quốc tế với 06 nghề; Đến 2030 mở rộng thêm 02 nghề trọng điểm chất lượng cao; có quan hệ rộng rãi, đa phương, đủ sức cạnh tranh, hợp tác bình đẳng với các trường trong nước, khu vực và quốc tế. 

4. Giá trị cốt lõi

Chất lượng - Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Phát triển bền vững