1. HIỆU TRƯỞNG

ThS. Dương Minh Quân

Tel: 091.41.24.936

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chung và toàn diện các mặt công tác của Trường;

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các mặt công tác về: Tổ chức bộ máy và cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; truyền thông - báo chí, đối ngoại; công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển Trường; công tác tài chính - kế toán; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác thanh tra - kiếm tra; thi đua khen thưởng; cải cách hành chính; đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua săm; các dự án đầu tư; các hoạt động dịch vụ của Trường; và công tác quốc phòng, an ninh.

- Ký tất cả các văn bản của Trường trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Phụ trách chung tất cả các đơn vị thuộc Trường; trực tiếp phụ trách: Cơ sở 1 của Trường, Phòng Tổ chức - HC - Quản trị, Phòng Ke hoạch - Tài chính, Khoa Nông Lâm nghiệp, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, và Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe.

- Kiêm các chức danh: Chủ tịch các hội đồng: Thi đua Khen thưởng- Kỹ luật CB-VC; Thi GV dạy giỏi; Thi HSSV giỏi; Thi thiết bị tự làm; và các hội đồng khác theo quy định của Nhà nước.

- Là người phát ngôn chính thức của Trường. 

 

2. PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ThS. Vũ Xuân Phong

Tel: 091.36.39.588

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ:

+ Công tác tuyển sinh các hệ đào tạo của toàn Trường (trừ đào tạo lái xe); 

+ Công tác Hành chính - Văn thư - Lưu trữ; 

+ Công tác đào tạo tại các Trung tâm liên kết khu vực các tỉnh Tây nguyên;

+ Công tác đào tạo hệ ngắn hạn và bồi dưỡng thường xuyên;

+ Công tác học sinh, sinh viên;

+ Công tác quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ học sinh, sinh viên;

+ Công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật;

+ Công tác đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên; Hội học sinh);

+ Công tác phòng cháy, chữa cháy; phòng chống lụt bão, tìm kiêm cứu nạn.

- Kiêm các chức danh: Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng HS-SV; Chủ tịch Hội đồng thi, xét công nhận tốt nghiệp hệ ngắn hạn và bồi dưỡng thường xuyên; và các hội đồng khác theo quyết định của Hiệu trưởng.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo hoạt động: Cơ sở 2 của Trường; và các đơn vị: Phòng Công tác HS-SV; Khoa Điện - ĐT, Khoa Xây dựng, Khoa Kỹ thuật Trắc địa, Khoa Cơ khí chế tạo; Trung tâm Tuyển sinh. Tham gia giám sát quản lý hoạt động Trung tâm Đào tạo và Sât hạch lái xe; tham gia sinh hoạt tại Phòng Công tác HSSV.

- Được ký ban hành các văn bản:

+ Thuộc lĩnh vực phụ trách, ký quyết định thành lập lớp, ban cán sự lớp; bổ nhiệm giáo viên chủ nhiệm;

+ Ký quyết định giải quyết chế độ chính sách cho HSSV toàn trường (không giới hạn số tiền);

+ Ký kết và ký thanh lý các loại hợp đồng với các trung tâm liên kết đào tạo, ngoài tỉnh Bình Định (có văn bản ủy quyền riêng);

+ Ký chứng chỉ, giấy chứng nhận các hệ đào tạo ngắn hạn và bồi dưỡng thường xuyên (trừ đào tạo Lái xe);

+ Ký giấy đi đường cho CB-GV đi công tác, đi học tập bồi dưỡng, khi đã được Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch hoặc theo kế hoạch chung của Trường;

+ Ký các văn bản Hiệu trưởng đã ủy quyền cho các phòng ký, nhưng lãnh đạo phòng đi vắng khỏi cơ quan.

- Về tài chính:

+ Được ủy quyền ký giải quyết, phê duyệt các kế hoạch liên quan đến công tác tuyển sinh, quản lý HSSV và hệ đào tạo ngắn hạn; ký, phê duyệt các kế hoạch vật tư liên quan đến công tác đào tạo, quản lý và phục vụ phát sinh tại Cơ sở 2; ký duyệt thanh toán các khoản chi khi đã được hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch và báo giá; và giấy đề nghị tạm ứng có giá trị không vượt quá: 5.000.000đ (Năm triệu đồng);

+ Ký thanh toán các khoản chi đã được quy định cụ thể trong Quy chế Chi tiêu nội bộ của Trường; Ký chứng từ thanh toán công tác phí cho thành viên BGH khác.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

 

3. PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ThS. Vũ Huy Mai

Tel: 091.41.24.722

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ:

+ Công tác đào tạo toàn Trường (trừ đào tạo liên kết ngoài tỉnh Bình Định);

+ Công tác xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung đào tạo;

+ Công tác Kiểm định và bảo đảm chất lượng;

+ Công tác thư viện, tư liệu;

+ Công tác kiểm tra, thanh tra đào tạo.

- Kiêm các chức danh: Chủ tịch Hội đồng thi, xét công nhận tốt nghiệp hệ chính quy, VHVL, liên thông; và các hội đồng khác theo quyết định Hiệu trưởng.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo hoạt động:

+ Cơ sở 3 của Trường; và các đơn vị: Phòng Đào tạo và HTQT, Phòng Khảo thí và KĐCL; Khoa Cơ khí Động lực;

+ Tham gia sinh hoạt tại Phòng Đào tạo và HTQT; tham gia giám sát quản lý hoạt động Trung tâm Đào tạo và Sât hạch lái xe.

- Được ký ban hành các văn bản:

+ Thuộc lĩnh vực phụ trách;

+ Ký kết và ký thanh lý các loại hợp đồng với các trung tâm liên kết đào tạo, trong tỉnh Bình Định;

+ Ký chứng chỉ, giấy chứng nhận, bảng điểm ... cho học viên tốt nghiệp lái xe ô tô, trong trường hợp Hiệu trưởng đi công tác khỏi cơ quan;

+ Ký giấy đi đường cho CB-GV đi công tác, đi học tập bồi dưỡng khi đã được Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch hoặc theo kế hoạch chung của Trường;

+ Ký các văn bản Hiệu trưởng đã ủy quyền cho các phòng ký, nhưng lãnh đạo phòng đi vắng khỏi cơ quan.

- Về tài chính:

+ Được ủy quyền ký giải quyết, có giá trị không quá: 5.000.000đ (Năm triệu đồng) gồm: Ký phê duyệt các kế hoạch liên quan đến công tác đào tạo, kiểm định, chi tiếp khách; ký phê duyệt các kế hoạch vật tư liên quan đến công tác đào tạo, quản lý và phục vụ phát sinh tại Cơ sở 3; ký duyệt thanh toán các khoản chi, khi đã được hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch và báo giá; ký giấy đề nghị tạm ứng; ký phê duyệt khối lượng giờ giảng của cán bộ, giáo viên trong năm học.

+ Ký thanh toán các khoản chi đã được quy định cụ thể trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường; Ký chứng từ thanh toán công tác phí cho thành viên BGH khác. e) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.