1. Thông tin chung

- Phòng Kế hoạch Tài chính

- Địa chỉ: Tầng 02, Nhà Hiệu Bộ, Cơ sở 1, KV8 - P. Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn

- Năm thành lập: 1974

2. Cơ cấu tổ chức

TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Dương Thị Lý

Email: duongly@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile: 0905694968

Nhân viên

Trần Thị Mai Thảo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0985190906
Trịnh Thị Hồng Vi tthvi@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0915800283
Đặng Ngọc Châu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 359024288
Nguyễn Thị Ngọc ntngoc@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0823027671


3. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tài chính, kế toán và công tác kế hoạch trong toàn trường.

4. Nhiệm vụ

1- Tổng hợp, xây dựng kế hoạch chung toàn trường, liên quan đến tài chính, kế toán, định kỳ hàng năm và 5 năm;

2- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch đầu tư, mua sắm, xây dựng, bảo trì và sửa chữa máy móc thiết bị, tài sản của toàn trường;

3- Quản lý, khai thác nguồn thu; xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách phù hợp với nhiệm vụ, mục tiêu phát triển Nhà trường hàng năm và 5 năm;

4- Tham mưu xây dựng quy chế, quy định hướng dẫn các chế độ chính sách, tài chính kế toán cho các bộ phận và cá nhân trong đơn vị;

5- Kiểm tra, giám sát hoạt động thu, chi; thực hiện chế độ tài chính công khai, minh bạch theo qui định của Pháp luật; Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong toàn đơn vị;

6- Theo dõi công nợ, quản lý thực hiện các hợp đồng kinh tế;

7- Chủ trì kiểm kê tài sản hàng năm;

8- Thực hiện nghiêm túc các báo cáo tài chính, thống kê quyết toán quý, năm theo yêu cầu của Hiệu trưởng;

9- Chịu trách nhiệm tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động hội họp, hội thảo liên quan đến thực hiện chức năng nhiệm vụ của Phòng;

10- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

5. Thành tích đạt được

Nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được công nhận là tập thể LĐTT, LĐSX. Năm 2000 được Bộ trưởng Bộ NN & PTNT tặng Bằng khen.