I. CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP XÃ HỘI

(Theo Quyết định số1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997; Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/8/1998; Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001)

Thời gian hưởng TCXH:12 tháng/năm.

TT

Đối tượng

Mức hưởng

(đồng/tháng)

1

HSSV là người dân tộc ít người có hộ khẩu thường trú ở Vùng cao ít nhất 3 năm.

140.000

2

HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa, không có nguồn chu cấp thường xuyên.

100.000

3

HSSV là người tàn tật bị suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên và có khó khăn về kinh tế.

100.000

4

HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập.

100.000

 

II. CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ

(Theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015; Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 16/6/2016; Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018)

TT

Đối tượng

Mức hưởng

(đồng/tháng)

1

HSSV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật.

100% mức tiền lương cơ sở

2

HSSV tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú; HSSV người dân tộc Kinh là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

80% mức tiền lương cơ sở

3

HSSV là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

60% mức tiền lương cơ sở

 

- Thời gian hưởng CSNT:12 tháng/năm.

- Các khoản hỗ trợ khác:

+ Hỗ trợ một lần số tiền: 1.000.000đồng/khóa đào tạo, để mua đồ dùng cá nhân như: chăn cá nhân, áo ấm (nếu cần), màn cá nhân, chiếu cá nhân, áo đi mưa và quần áo bảo hộ lao động theo nghề đào tạo.

+ Hỗ trợ: 150.000đồng đối với HSSV ở lại trường trong dịp tết Nguyên đán.

+ HSSV được hỗ trợ mỗi năm một lần tiền đi lại từ nơi học về gia đình và ngược lại:

* Mức: 300.000 đồng/năm đối với HSSV ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

* Mức: 200.000 đồng/năm đối với các đối tượng còn lại.

 

III. CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

(Theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015; Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016)

TT

Đối tượng

Mức MGHP

1

HSSV là con của liệt sĩ; con của thương binh; con của người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Miễn

2

HSSV là người bị tàn tật, khuyết tật thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

Miễn

3

HSSV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Miễn

4

HSSV là người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn (gồm các dân tộc: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, B Râu, Ơ Đu).

Miễn

5

HSSV là người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp.

Miễn

6

HSSV học các trình độ trung cấp, cao đẳng đối với các ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định.

Miễn

7

HSSV đang theo học các nghề thuộc danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được ban hành tại Thông tư số 20/2014/TT-BLĐTBXH, bao gồm: Nghề Kỹ thuật xây dựng, nghề Hàn, nghề Vận hành máy thi công nền, Cốt thép - Hàn.

Giảm 70%

8

HSSV là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt biệt khó khăn theo quy định.

Giảm 70%

9

HSSV là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

Giảm 50%

 

IV. HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH

(Theo Quyết định số 1529/QĐ-CĐTB-HSSV, ngày 04/12/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CĐ – XD và NL Trung bộ)

HSSV có điểm trung bình học tập trong học kỳ đạt từ 7,0 trở lên và kết quả rèn luyện Khá trở lên sẽ được Khoa xét để cấp HBKK học tập. Mức HBKK như sau:

- Loại Khá: 140.000đ/tháng;

- Loại Giỏi: 160.000đ/tháng;

- Loại XS: 180.000đ/tháng;

HBKK được xét theo học kỳ và mỗi kỳ 5 tháng.