Hạn nộp: 30/04/20212

  Tên công ty: Công ty Cổ phần xây dựng 47

  Vị trí việc làm: Công nhân trắc đạc, công nhân ô tô, công nhân máy đào, công nhân Hàn - Sắt hàn - Nề bê tông

  Nơi làm việc: Thi công tại các công trình: Bình Định, Quãng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai,...

  Tải file thông báo: Thông báo tuyển dụng Công ty CP Xây dựng 47

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Địa chỉ: Số 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định

1. Vị trí, số lượng: 

+ Công nhân trắc đạc: 03 người

+ Công nhân ô tô: 15 người

+ Công nhân máy đào: 03 người

+ Công nhân Hàn, Sắt hàn, Nề bê tông: 20 người

2. Mức lương: 

+ Công nhân trắc đạc: 11.000.000 - 15.000.000 đồng/tháng

+ Công nhân ô tô: 12.000.000 - 15.000.000 đồng/tháng (lương sản phẩm)

+ Công nhân máy đào: 13.000.000 - 16.000.000 đồng/tháng (lương sản phẩm)

+ Công nhân Hàn, Sắt hàn, Nề bê tông: 12.000.000 - 15.000.000 đồng/tháng (lương sản phẩm)

3. Thời gian tuyển dụng: từ ngày 24/03/2022 đến hết ngày 10/4/2022.

4. Hồ sơ đăng ký: xem chi tiết nội dung thông báo đính kèm .

5. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính, Công ty cổ phần xây dựng 47 - Số 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định.

+ Liên hệ trực tiếp số điện thoại:

Anh Thùy: 0862.989.547 hoặc 0935.299.887

Chị Hòa: 0985.422054

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.